BRAVO Titelbilder - 1967

BRAVO 01/67, 26.12.1966 Graham Bonney