Bild 15 / 25

BRAVO OTTO - 1970!

9943afa76f0eb3f5c66ffb0b59b4811f

Sänger: Ricky Shayne!