BRAVO Titelbilder - 1980

BRAVO 01/80, 27.12.1979 Sophia Reaney & Orlando Riva Sound