BRAVO Titelbilder - 1980

    BRAVO 01/80, 27.12.1979Sophia Reaney & Orlando Riva Sound